Informacja rabatowa
Szefie, do darmowej dostawy brakuje tylko 500,00 PLN.
Produkt
Ilość
Cena brutto
Usuń
{{ item.Amount }}
{{ item.GrossPrice | number: 2 }} {{ item.CurrencyID }}
Ilość: {{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Cena produktów 23% podatku VAT {{ ShoppingCartItems.data.TotalSummary.Gross[0].Value | number: 2 }} {{ ShoppingCartItems.data.TotalSummary.Gross[0].Currency }}
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}

 Możliwa dostawa na sobotę kurierierem DPD +20zł

Regulamin

 

Regulamin Serwisu Internetowego www.motoszef.pl


I Definicje
                Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czata.                                                                     
2.    Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
3.    Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a           także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
4.    Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) - zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
5.    Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
6.    Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.    Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
8.    Kupon Promocyjny - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
9.    Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w Serwisie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
10.   Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
11.   Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
12.   Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
13.   Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
14.   Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
15.   Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem COK.
16.   Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.motoszef.pl
17.   Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).
18.   Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
19.   Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
20.   Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
21.   Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
22.   Usługa Dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
23.   Usługodawca – Monika Karlaszewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577, wpisaną do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
24.   Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
25.   Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
26.   Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z poźn. zm.).
27.   Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
28.   Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
29.   Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
30.   Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
31.   Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 

II Postanowienia ogólne
1.    Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
2.    zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
3.    powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
4.    kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
5.    dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
6.    dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),
7.    informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
8.    składanie Zamówień i zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),
9.    komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie)
10.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
11.    Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
12.    Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę,aleprzez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
13.    Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne, wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych, Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.              
14.    O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, i Treści cyfrowych, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
15.    Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 

III Warunki techniczne
1.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
       a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
       b. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
       c. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
       d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.                             

2.    Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
       a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
       b. dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
       c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
       d. personalizacji przekazów marketingowych,
       e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.


3.    Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
4.    Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
5.    W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 

IV Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu
1.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.    Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
4.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.
5.    Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez ługodawcę.
6.    W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
7.    Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie.
8.    Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
9.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
10.    Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
11.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
12.    korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, min. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
13.    niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
14.    niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
15.    korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
16.    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
17.    korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
18.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
19.    Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
20.    podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
21.    naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
22.    działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to wypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.
23.    Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
24.    Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnione w Koncie Klienta.
25.    Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
26.    Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
27.    Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 728 906 583 lub inne wskazane w wisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.
28.    W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
29.    Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
30.    Usługodawca nie inicjuje kontaktu za pośrednictwem kanału czat. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z COK.
31.    Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień za pośrednictwem czat. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.
 

V Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
1.    Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
2.    Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
3.    Klient może zgłaszać Reklamacje na adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577, za pośrednictwem czata, poczty mailowei reklamacje@motoszef.pllub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia klamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
4.    Klient może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
5.    W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
6.    Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 

VI Odpowiedzialność
1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
2.    Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
3.    Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
5.    Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 

VII Pozostałe prawa i obowiązki
1.    Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
2.    W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
3.    Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku ogłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
4.    Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII. 1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5.    Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
6.    Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
7.    W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
8.    W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.
 

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.    Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
3.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
4.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5.    W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Aanku i Warunkach Ubezpieczenia.                                                                                                                                                           
6.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
7.    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@motoszef.pl
 

IX Spory
1.    Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2.    Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 

X Postanowienia przejściowe i końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
2.    Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
3.    Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
4.    Regulamin wchodzi w życie 16 marca 2017 r.
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Regulamin Sklepu Internetowego

I Definicje
1.    Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
2.    Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
3.    Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
4.    Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym.
5.    Punkt Odbioru - miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w Serwisie, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
6.    Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie fizycznym.
8.    Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.


II Postanowienia ogólne
1.    Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca   prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
2.    umożliwia Klientom składanie Zamówień.
3.    informuje Klientów o Produktach..
4.    Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
5.    Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
6.    Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów oraz Produktów Ubezpieczeniowych.


III Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.


IV Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym
1.    Klient w sklepie internetowym może:
2.    złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
3.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy.
4.    Złożenie Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
5.    W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
6.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
7.    e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
8.    e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia”. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem. Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
9.    Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
10.    w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym, z tym, że w przypadku Umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem COK płatności dokonywane, kartą płatniczą lub elektronicznie w serwisie rozliczeniowym (o ile dostępne w COK), realizowane będą po uprzednim doręczeniu Klientowi przez pracownika COK na adres e-mail podany w Koncie Klienta aktywnego linku elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie płatności. W przypadku Umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
11.    Terminy płatności cen określa Załącznik D do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów.
12.    Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
13.    Z zastrzeżeniem art. IV.17 i art. IV.18 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: i) na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej. ii)
14.    Informacja o dostępności Produktu  jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
15.    Klient może korzystać z opisanych w Serwisie usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Klient w trakcie składania Zamówienia może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”)lub składając taką dyspozycję pracownikowi COK – wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę innymi kanałami komunikacji np.: SMS w celu informowania o statusie Zamówienia.
16.    W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
17.    Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Usługodawcy.
18.    Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
19.    Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox”. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577 lub na adres e-mail: biuro@motoszef.pl

 
V Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1.    Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577
2.    Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr  do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. jego terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
3.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4.    Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
5.    Konsument nie ponosi kosztów:
6.    świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr  do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
7.    dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub i) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
8.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9.    Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
11.    Towar powinien być zwrócony na adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577
12.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
13.    W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
14.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
15.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
16.    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
17.    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
18.    w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
19.    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 

VI Rękojmia i Gwarancja

       Wszystkie towary dostępne w Sklepie, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta, importera lub sprzedawcy. W każdym przypadku długość trwania gwarancji produktu nie jest krótsza niż 1 rok chyba, że długość gwarancji wyrażona jest w długości przebiegu pojazdu od zamontowania danej części. Wybieramy wyłącznie części najwyższej jakości, w związku z czym wiele z naszych produktów posiada nawet 3 lata gwarancji. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument ma prawo do wyboru procedury reklamacyjnej.
a) reklamacja z powodu niezgodności towaru z umową konsumpcyjną Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej DZ.U.02.141.1176
b)reklamacja w ramach udzielonej gwarancji Dla towarów posiadających kartę gwarancyjną.
1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują    przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego działania można składać, bezpośrednio na stronie internetowej www.motoszef.pl reklamacje@motoszef.pl lub przesłać na adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577 a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazują Państwa uprawnienia.

Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów.

Sprzedawca w obrocie profesjonalnym, w którym Kupujący jest przedsiębiorcą , nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może także odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wadytakże wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi, przewyższają cenę rzeczy sprzedanych.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie w zakładce zwroty i wymiany towaru lub udziela ich COK za pośrednictwem czata oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.motoszef.pl                                  6. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577

Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@motoszef.pl lub drogą pocztową na poniższy adres: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577                                                                                                                                                                                                                 

Towar wadliwy,reklamowany wraz z dołączonym wnioskiem reklamacyjny, dowodem zakupu należy odesłać na AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577

 

z dopiskiem Motoszef.pl. Po otrzymaniu Produktu reklamowanego wraz z wnioskiem reklamacyjny, dział reklamacji niezłocznie rozpocznie proses reklamacji. 

        Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577 ( Motoszef.pl ) Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia faktury lub paragonu.

W przypadku reklamacji części konfekcjonowanych lub wymienianych parami – zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi - lub konfekcjonowanych w kompletach takich jak: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe itp. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów ww. towarów

        Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej w przypadku braku kontaktu z DOK, obowiązują procedury reklamacyjne opisane na stornie sklepu w zakładce ZWROTY I REKLAMACJIE - ZASADY

       W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

       Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.
       Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
       W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
       Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

       Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo- stalowe, osłony itp.).

       Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta iParts Sp.z o.o. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

      Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577

 

Roszczenia gwarancyjne i rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

      Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
      Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie serwisu.
      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
      Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577 zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

    Warunki gwarancji AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577 ( motoszef.pl )
      Firma AUTO-PROFIL Monika Karlaszewska jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: reklamacje@motoszef.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania w serwisie.

      W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie numeru faktury, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz dokładne opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym przez nasz magazyn serwisowy.

      Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekazany do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.
     

Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę AUTO-PROFIL Monika Karlaszewska ( Motoszef.pl ) wynosi min. 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru i jest uzależniony od decyzji producenta części, wydanej na podstawie oględzin reklamowanego towaru przez rzeczoznawcę producenta produktu. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do ich generalnego importera lub bezpośrednio do producenta danego produktu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać dodatkowo wydłużony.

Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.
W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Uszkodzenie mechaniczne paczki w transporcie
Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić wraz z nim protokół szkodowy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

WARUNKI UZNANIA SZKODY:

Zażądanie w dniu odbioru paczki od kuriera lub firmy kurierskiej sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody i odesłanie zwrotne jego oryginału z uszkodzoną przesyłką,
a) poinformowanie Działu Obsługi Klienta sklepu AUTO-PROFIL o uszkodzeniu paczki/części w transporcie,
b) odesłanie oryginału sporządzonego protokołu szkody razem z uszkodzoną paczką,
c) niezwłoczne odesłanie powrotne uszkodzonej paczki razem z oryginałem protokołu szkodowego.
Protokół szkody wydawany przez kuriera jest jedynym dokumentem na podstawie, którego sklep może uznać zasadność reklamacji.

Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie tych dokumentów pozwoli nam sprawniejsze załatwienie sprawy.

Uszkodzony produkt należy odesłać wraz z oryginałem poprawnie wypełnionego z kurierem protokołu szkody na adres naszego magazynu powołując się przy tym na uprzednio dokonane zgłoszenie telefoniczne do Biura Obsługi Klienta sklepu. Po otrzymaniu przesyłki przez nasz magazyn produkt jest sprawdzany pod kątem opisanego uszkodzenia po czym sklep zgodnie z żądaniami Klienta zamawia nowy egzemplarz produktu bądź zwraca koszty jego zakupu. Termin załatwienia reklamacji w przypadku wymiany produktu jest uzależniony od jego dostępności.

 

VII PŁATNOŚĆ

W naszym sklepie umożliwiamy kilka form płatności:

 a) Płatność gotówką przy odbiorze towaru

 b) Płatność za pobraniem 

 c) Przelew na konto Przelewy 24 

 d) Przelew tradycyjny na konto

Na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie, wystawiamy paragon lub fakturę VAT

Paragon lub fakturę dołączamy do zakupów w opakowaniu zbiorczym oraz wysyłamy jednocześnie drogą mailową na wskazany adres odbiorcy, elektroniczne potwierdzenie zakupu  ( paragon lub fakturę VAT )

 

Polityka Prywatności 

„Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.


Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Informacja określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.motoszef.pl. (Polityka Prywatności).
2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Usługodawca, tj.: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

Zakres i cel zbieranych danych
5. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
w celu Rejestracji w Serwisie;
w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
w celu publikacji Treści.

6. W celu realizacji Zamówienia, Usługodawca zbiera następujące dane: w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem, ( Nazwa firmy, NIP, adres e-mail, )

7. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres, kod pocztowy, adres e-mail, Hasło.
8. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

9. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a) obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
b) sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,
c) obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
d) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
e) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
f) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
g) dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać
ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych
oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać
organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web.

11. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

13. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu,uslug transportu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu.

16. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów,dostawcom usług transportowych, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

Prawa i obowiązki Klienta
17. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@motoszef.pl, zadzwonić pod numer telefonu 518 601 501  lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

18. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@motoszef.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 518 601 501 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: AUTO-PROFIL Monika Karłaszewska ul. Kwiatowa 4 62-800 Kalisz tel. 518 601 501 NIP: 6181995885 Regon: 251630577

 

19. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

20. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

21. Cofnięcie zgody
Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez [np. formularz kontaktowy, kliknięcie odnośnika z końca maila w przypadku Newslettera].

22. Sprostowania danych
Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez [np. formularz kontaktowy]. Wniesienie sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych
do przetwarzania Twoich danych.

23 Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”
Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowychi rachunkowych.

24. Ograniczone przetwarzanie
Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez [np. formularz kontaktowy]

25.Dostęp do danych
Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

26. Przenoszenie danych
Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane  
w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

27. Wniesienia skargi
W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

28. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?
Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych [zalecamy precyzyjne określenie przez jaki czas przechowujecie Państwo dane na potrzeby statystyczne i archiwizacyjne; np. na potrzeby statystyczne przez okres 15 lat]
Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

29. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.

Zabezpieczenie danych
21. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@motoszef.pl.Postanowienia przejściowe i końcowe
1.    Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
3.    Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
4.    Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maj 2018 r.
 

Załączniki do Regulaminu
Załącznik A do Regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Pobierz Regulamin Serwisu Internetowego www.motoszef.pl (wersja pdf)